Malmberg Fastighet värnar om din personliga integritet och skyddar dina personuppgifter på bästa sätt. Behandling av personuppgifter sker utifrån kraven i data skyddsförordningen och andra tillämpliga lagar.

Personuppgiftsansvarig

Malmberg Fastighet AB med organisationsnummer 556263-8345 och bolag inom koncernen (nedan benämnd MFAB) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i respektive bolag inom koncernen.

När sker behandling av personuppgifter?

Kameror finns placerade vid MFABs fastigheter. Kamerorna spelar in rörliga bilder från allmänna ytor, entréer, personalentréer, lastkajer, fasader och tak. Gemensamma gångvägar inomhus kan också kameraövervakas.

Ändamålet med behandlingar av personuppgifter

  • Vi hanterar dina personuppgifter (insamling och lagring) med stöd av en intresseavvägning då vi har ett berättigat intresse att behandla dina personuppgifter för att:
  • Förebygga, förhindra eller bistå utredningar av brott på en brottsutsatt plats, eller på en annan plats där det av särskild anledning finns risk för angrepp på någons liv, hälsa eller trygghet eller på egendom
  • Förebygga, förhindra eller upptäcka störning av allmän ordning och säkerhet
  • Förebygga, förhindra eller upptäcka olyckor eller om det händer något annat som kräver en insats från oss för att tryggheten i vårt köpcentrum eller fastighet ska bibehållas

Utlämnande av personuppgifter

Malmberg Fastighet delar inspelat material endast med polisen vid utredning om misstänkt brott. Inspelat material på gods kan delas med godsägaren.

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Malmberg Fastigeht behåller det inspelade materialet under 30 dagar, därefter raderas det.

Säkerhet och skydd av personuppgifter

Malmberg Fastighet har vidtagit nödvändiga säkerhetsåtgärder för att skydda det inspelade materialet mot otillbörlig åtkomst.

Rättelser och registerutdrag

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har lagrade om dig. Om du upptäcker felaktiga personuppgifter om dig kan du begära att de rättas eller tas bort. Kontakta i första hand din vanliga kontaktperson hos oss, alternativt cctv@malmbergfastighet.se. Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Om du begär registerutdrag från Malmberg Fastighet så lämnar vi aldrig ut personuppgifter om dig som består av rörliga bilder från våra kameror. Det beror på att vi inte har tekniska förutsättningar för att identifiera personer i rörliga bilder. Material från kamerorna är även sekretessbelagt för tredje man, vilket innebär att bilder på alla andra personer än den som begärt ut materialet och som befinner sig på samma film måste maskas bort. Sammantaget skulle det vara en oproportionerligt stor arbetsuppgift att ta fram sådana bilder.

Kontakt

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter kan du kontakta vårt personuppgiftsombud per e-post till cctv@malmbergfastighet.se eller till vår adress: Malmberg Fastighet AB, Box 147, 201 21 Malmö

Uppdatering av denna information

Denna information kan komma att uppdateras. Senaste versionen finns alltid publicerad här.