Borgensman

Om Du som sökande inte har tillräckligt med inkomst kan man ha en borgensman på kontraktet. I de följande dokumenten finner du vår ansökan om att få bli borgensman och borgensförbindelsen.

Borgen
Borgen är åtagande av en eller flera personer att ansvara för att annan, i detta fall hyresgäst, fullgör sina förpliktelser.

Borgensman
Den som går i borgen kallas borgensman.

Innebörd
Att borgen ingås som för egen skuld innebär, att hyresvärden kan kräva betalning direkt av borgensmannen så snart hyresgästen försummar sin betalningsskyldighet. Om två borgensmän svarar en för båda och båda för en för exempelvis en hyresfordran svarar de solidariskt d.v.s. en var av dem kan av hyresvärden krävas att betala hela skulden. Den borgensman som tvingas betala hela beloppet kan återkräva sin andel av den andre borgensmannen. Borgensmännen kan i sin tur utkräva vad de fått betala av hyresgästen. När borgen tecknas för en hyresgäst bör borgensmannen erhålla ett exemplar av borgensförbindelsen samt en kopia av hyresavtalet. Hyresvärden fogar sitt exemplar av borgensförbindelsen som bilaga till hyresavtalet. Skulle hyresgästen inte fullfölja sina åtaganden t ex inte betala hyran underrättar hyresvärden borgensmännen inom två veckor så att de har möjlighet att vidtaga åtgärder.

Uppsägning
För borgensåtagande avseende hyresavtal gäller from den 1 juni 1998 att borgensmannen alltid kan säga upp sitt åtagande till månadsskiftet som inträffar närmast nio månader från uppsägningen dock tidigast till den tidpunkt som infaller två år från det att åtagandet började gälla. Detta är en tvingande regel som gäller oavsett om hyresavtalet löper tills vidare eller är tidsbegränsat. Borgensmannens uppsägning skall vara skriftlig och riktas till hyresvärden. Skulle en av flera borgensmän företa uppsägning underrättar hyresvärden övriga borgensmän.

Upphörande
När borgensåtagandet upphör efter överenskommelse eller uppsägning återställer hyresvärden borgensförbindelsen till borgensmannen på av denne angiven adress. Borgensåtagandet är underkastat samma preskriptionsregler som hyresförhållandet.

Dokument
Borgensförbindelse
Ansökan om borgensman